RR #22: Kraften i görandet


Vad är kreativitet? I RR #7 resonerade jag litet kring Carol Dwecks tankar kring inställningen till lärandet, vilket ”Mindset” man huvudsakligen befinner sig. I ett ”fixed” mindset är man mera benägen att se hinder, att vara begränsad i sitt lärande medan ett ”growth” mindset är öppnare, mera bejakande och till syvende och sist mera utvecklande. Låt oss ta avstamp här. Att vara kreativ kanske handlar om att tänka och framför allt göra annorlunda?

Det låter lite märkligt, men hjärnan gillar inte att tänka. Hjärnan gillar att lösa problem. När vi ställs inför en uppgift, en utmaning, ett problem som ska lösas, har vi alltid ett val. Ska vi göra som vi gjort tidigare, använda vår erfarenhet, vår rutin, eller ska vi våga stanna upp och försöka hitta ett annorlunda angreppssätt? Med andra ord, reproducera eller producera. Av nödvändighet lika mycket som bekvämlighet och rationalitet gör vi mängder av saker varje dag av ren rutin. Det är automatiserat och förnuftsbaserat. Men är det kreativt? Inte ett dyft. Leder det till att vi bryter ett invant mönster och prövar något nytt, något annorlunda? Alls inte. Risken att slentrianen sakta men säkert dämpar de kreativa impulserna blir större och större.

Nå, så hur ska vi göra för att inte vår kreativitet, vår förmåga att hitta annorlunda lösningar på så väl vardagliga problem som yrkesmässiga eller akademiska utmaningar? Jag tror att en nyckel ligger i medvetenheten. Att på allvar reflektera, stanna upp och se sig själv utifrån. ”Varför gör jag så här – igen? Vad händer om jag prövar att göra så här istället?” En annan nyckel är att inkludera flera i din tanke, i din problemlösningsprocess. Våga släppa kontrollen för ett ögonblick och inte bara presentera en färdig plan för en kollega eller klasskamrat. Tänk högt tillsammans. Stöt och blöt, våga bolla idéer med andra och se nya perspektiv. Ett plus ett kan faktiskt bli mer än två.

En tredje nyckel är att använda dina rutiner för att bli mera kreativ. Motsägelsefullt? Inte alls. Det är en myt att kreativitet uppkommer ur tomma intet. Att skapa något är alltid sprunget ur ett behov av att hitta en lösning. Att lösa ett problem, som vi nämnde tidigare. Varför då inte kombinera problemlösningen med en rationell checklista med frågor som de ovan? Sann kreativitet är att finna bästa möjliga lösning inom givna, kanske även snäva ramar.

Sista rådet blir kort och gott: Gör’t! En brutal sanning är att kreativitet, produktivitet är 1% inspiration och 99% perspiration. I görandet finns en kraft, en framåtrörelse som är så mycket starkare, så mycket viktigare än det passiva, destruktiva ältandet innan man väl kommer igång. Hjärnan vill inte tänka, hjärnan vill lösa problem.

Så, vad väntar du på?

Annons